Privacyverklaring

Inleiding

Lionsclub Amsterdam ‘t IJ hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, bezoekers, verwerkers, partners en andere belanghebbenden. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Lionsclub Amsterdam ‘t IJ houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe de Lions omgaan met persoonsgegevens. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het verwerken en verstrekken van gegevens staan in deze verklaring beschreven.

Wij verzamelen persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) via onze websites, nieuwsbrieven en wanneer u contact met ons opneemt. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen. Gegevens die wij van u verzamelen zijn:
• Uw naam en contactgegevens
• Nadere informatie die u aan ons verstrekt zodat wij uw vraag of verzoek zo goed mogelijk kunnen afhandelen
• Gegevens over uw bezoek en surfgedrag, wanneer u onze website bezoekt

De technische data verzamelen wij door middel van cookies. Technische data zijn onder meer het IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u hebt bezocht. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van geanonimiseerde gegevens.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt; lees hierover meer in ons Cookiebeleid.

Doel van verwerking

Lionsclub Amsterdam ‘t IJ verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• om een ledenadministratie te voeren en afdracht van contributies te realiseren aan LCI;
• om onderlinge vriendschap binnen de lokale Lionsclub te realiseren door het uitwisselen van persoonsgegevens van LOLAS en de Lions App.;
• om persoonsgegevens te delen met andere Lionsclubs en Lionsleden in Nederland nadat hier door het lid toestemming voor is verstrekt;
• om persoonsgegevens te delen met LCI nadat hier door het Lionslid toestemming voor is gegeven;
• om de leden op de hoogte te houden van Lionsactiviteiten;
• om gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan evenementen en andere lokale of landelijke acties;
• om tijdens lokale fundraise activiteiten tijdelijk persoonsgegevens te registeren om belangstellenden te informeren
• om op uw vragen, opmerkingen of klachten te kunnen reageren
• om u relevante informatie te kunnen sturen en u op de hoogte te stellen van onze acties en events door middel van mailings en nieuwsbrieven
• zodat u gebruik kunt maken van de functionaliteiten op onze website

Grondslagen voor de verwerking

Afhankelijk van de specifieke verwerking, hebben wij de volgende wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

Overeenkomst

Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die door de Lionsclub Amsterdam ‘t IJ verwerkt worden in de centrale ledenadministratie LOLAS waar iedere Lionsclub en ieder Lionslid toegang toe heeft. Ieder onderdeel in de ledenadministratie is voorzien van een uniek kenmerk en het lidmaatschapsnummer.

Gerechtvaardigde belangen

Sommige gegevens verzamelen wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die we verzamelen door middel van cookies, om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen. Indien u bezwaar wenst te maken, dan kunt u contact met ons opnemen. Het is mogelijk dat u, wanneer u ons verzoekt de verwerking te staken, niet meer optimaal gebruik kunt maken van onze diensten.

Toestemming

In bepaalde gevallen vragen wij u om toestemming voordat wij uw gegevens verwerken, bijvoorbeeld voordat wij u een nieuwsbrief of een andere publicatie sturen.

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Bewaartermijnen

Lionsclub Amsterdam ‘t IJ verwerkt persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wettelijke bewaartermijnen worden gerespecteerd en de gegevens worden nadien vernietigd.

Verstrekking aan derden

Lionsclub Amsterdam ‘t IJ verstrekt persoonsgegevens aan derden na toestemming en/of op basis van een aanmerkelijk belang en/of alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals IT-dienstverleners, dienstverleners die ons helpen met analyses, zoals Google Analytics, post-, e-mail of koeriersdiensten.

Uitwisseling met Lions Clubs International (LCI)

Slechts een beperkte set met persoonsgegevens worden uitgewisseld met LCI in Amerika. Hiervoor is er conform de AVG een overeenkomst (2004/915/EG) afgesloten waarin is geregeld welke gegevens voor welk doel en met welke technische en organisatorische maatregelen deze worden verstrekt en beveiligd. Elk individueel lid geeft expliciete toestemming in LOLAS voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan LCI. Leden hebben de mogelijkheid om dit te weigeren waardoor de dataset wordt geminimaliseerd tot datgene wat nodig is voor de contributie afdracht. Op elk moment kan een lid de verstrekking van zijn persoonsgegevens aanpassen door dit in LOLAS te wijzigen. Zodra een lid van dit recht gebruik maakt zal de hoeveelheid gegevens worden gereduceerd dat aan LCI ter beschikking wordt gesteld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ieder lid heeft een inlognaam en toegangscode ontvangen om zelf in LOLAS zijn gegevens in te zien en te corrigeren. Een deel van de persoonsgegevens zijn afgeschermd voor het correctie en verwijderingsrecht. Deze gegevens kunnen op verzoek worden aangepast en/of worden verwijderd. Bent u geen lid of kunt u om een andere reden niet zelf uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Beveiliging

Lionsclub Amsterdam ‘t IJ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te vermijden. Indien er vragen zijn over de set van maatregelen dan kunt u contact met ons opnemen.

Klachtenregeling

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij er samen toch niet uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Laatst gewijzigd op 2 maart 2020

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial